Diferencies ente revisiones de «Alfabetu llatín»

ensin resume d'edición
* [[Vietnamita]] - aáàảãạ ăắằẳẵặ âấầẩẫậ eéèẻẽẹ êếềểễệ iíìỉĩị oóòỏõọ ôốồổỗộ ơớờởỡợ uúùủũụ ưứừửữự yýỳỷỹỵ đ AÁÀẢÃẠ ÂẤẦẨẪẬ ĂẮẰẲẴẶ EÉÈẺẼẸ ÊẾỂỂỄỆ IÍÌỈĨỊ OÓÒỎÕỌ ÔỐỒỔỖỘ ƠỚỜỞỠỢ UÚÙỦŨỤ ƯỨỪỬỮỰ YÝỲỶỸỴ Ð
 
== Bibliografía ==
* BASSOLS DE CLIMENT, M. (1983): ''Fonética latina''. C.S.I.C. en Madrid.
[[Categoría:Alfabetos]]
869

ediciones