Llingües drávides meridionales

Les llingües drávides meridionales o llingües tulu-tamil-kannada son una caña propuesta para de les llingües dravídiques formada pol tamil, el kanarés (kannada), el malayam y el toa ente otres. Usualmente esti grupu estremar en tres subgrupo principales (tulu-kodaga, kannada-badaga y tamil-malayalam) qu'acordies con el ASJP entámense filogenéticamente de la siguiente manera:

Llingües drávides meridionales
Picto infobox comicballoon.png
Distribución xeográfica Sur d'India
Países Bandera de India India
Filiación xenética

Elamodravídico(?)
  Dravídicu

    Drav. meridional
Subdivisiones Tulu-Kodaga
Kannada-Badaga
Tamil-Malayalam

Dravidian subgroups.png
Distribución de los subgrupos de llingües dravídiques:

     Septentrional      Central

     Telugu-konda-gondi      Meridonal

Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]
meridional

Tulu-kodaga


TuluKodagaTamil-kannada

Kannada-badaga


KannadaBadagaTamil-malayam


Irula
TamilMalayalam


El grupu tamil-malayam surdió escontra'l sieglu VII como resultáu de la diferenciación de los distintos dialeutos del antiguu tamil, una de les llingües clásiques de la India xuntu col sánscritu.

Comparanza léxicaEditar

Los numberales en distintes llingües drávides merdionales:[1]

GLOSA Tulu Kannada Tamil-Malayalam PROTO-
DRAV. MER.
Koraga Tulu Badaga Kannada Kurumba
Alu
Kodagu Irula Kurumba
Betta
Tamil Malayam Yerava Kota Toa
'1' oɲʒi oɲdʒi ondu ondu ondu on̪d̪ə onɾo ʋan(rə) ondru / ondrɨ onnə ond͡ʒo od wɨd̠ *on̪d̪o
'2' rəɖɖɨ (y)raɖɖɨ yeraɖo yeraɖo raːɖo dɑɳɖə yɳɖo ərru dirʌndu raɳʈə roxuraːɳɖo ejd̪ yːɖ *dirāɳɖo
'3' muːʒɨ mũdʒi muːru muːru muːru muːn̪d̪ə muˑnɾo muːru mũːndru muːnnə muːnd͡ʒo muːnd̪ muːd̠ *mūn̪d̪o
'4' naːli nalu naːku naː(lak)ku naːku nɑːlə nalu naːku nɑːngu naːlə naːlu naːng nonːnɡ *nālaku
'5' aynɨ ayinɨ aydu aydu ayidu ɑɲd͡ʒi ʌɲdʒo

iʌind̪o || aɲcə || and͡ʒo || and͡ʒ || üd͡z || *aiɲ-

'6' aːʒi aːdʒi aːru aːru aːru ɑːɾə aru aːru ɑːru aːr̠ə aːru aːr oːr̠ *aːru
'7' yːlɨ yːɭɨ /yːɭo yːyu yːɭo ëːɭo ɤːɭə yˑɭo

yːlu || yːʐə || yːju || yːj || öw || *yːɭo

'8' yɖma yɖma yʈʈo yɳʈo ëʈʈo ɤʈʈə yʈʈo

ettu || yʈʈə || yʈʈo || yʈ || öʈ || *yʈʈo

'9' ormba ormba ombatu omb(h)attu ombattu oʒimbɑd̪ə ombʌd̪o

onbʌd̪o || onpatə || ojmbadu || orbaːd || wɨmboθ || *on̪battu

'10' pattɨ pattɨ hattu hattu attu pɑt̪t̪ə pʌt̪el to

pʌt̪ːo || pattə || pattu || pat || pot || *pattu

ReferenciesEditar

BibliografíaEditar