El tórzanu ye una antigua pieza de madera que taba nes cocines encima del llar. D'él colgábense les calamilleres y d'elles la pota encima del fueu pa poner la comida.