Contact me on Finnish wikipediaKeipou24 (alderique) 20:24 29 xnt 2020 (UTC)