Asellus Tertius

Asellus Tertius

Asellus Tertius (κ Bootis / κ Boo / 17 Bootis) ye una estrella doble na constelación de Boötes, el boyero. El nome Asellus significa «pollín» en llatín, siendo trés les estrelles que lleven esti nome na constelación: d'este a oeste son Asellus Primus (θ Bootis), Asellus Secundus (ι Bootis) y Asellus Tertius. Los dos componentes d'esta postrera, d'oeste a este, desígnense κ1 Bootis y κ2 Bootis. Separaes visualmente 13,4 segundos d'arcu, equivalente a una separación real de más de 840 UA, constitúin una verdadera binaria que'l so periodu orbital envalórase nunos 8700 años.[1] Alcuéntrase a 155 años lluz de distancia del Sistema Solar.

κ1 Bootis / κ2 Bootis
Constelación Boötes
Ascensión reuta α 14h 13min 27,8/29,0s
Declinación δ +51º 47’ 16,3/23,9’’
Distancia 155 ± 6 años lluz
Magnitú visual +6,58 / +4,53
Magnitú absoluta +3,19 / +1,14
Lluminosidá 3,7 / 27 soles
Temperatura 6835 / 7830 K
Masa 1,4 / 2 soles
Radiu 1,4 / 2,8 soles
Tipu espectral F1V / A8IV
Velocidá radial -17,4 km/s

κ1 Bootis (HD 124674 / HR 5328)[2] ye una estrella de magnitú aparente +6,58. De tipu espectral F1V, tien una temperatura de 6835 K y ye 3,7 vegaes más lluminosa qu'el Sol.[1] Con un radiu un 40% más grande qu'el radiu solar, xira sobre sigo mesma con una velocidá de rotación proyeutada de 38 km/s. De la mesma, κ1 Bootis ye una binaria espectroscópica —la so duplicidá establecida pola so espectru— con un periodu orbital de 4,9 años. La separación media ente estos dos componentes ye de 2,5 UA, menguando hasta 1,2 UA nel periastru.[1]

κ2 Bootis (HD 124675 / HR 5329)[3] ye, con magnitú +4,53, la más brillosa del par. Ye una subxigante blanca de tipu A8IV con una temperatura efectivo de 7830 K. Rota muncho más apriesa que la so compañera, con una velocidá de rotación de siquier 121 km/s, siendo el so periodu de rotación igual o inferior a 1,2 díes. La so bayura nos distintos elementos químicos ye, polo xeneral, similar a la del Sol; solamente cromu y níquel, deficitarios, y azufre, sobreabundante, estremar d'esta llinia. La so lluminosidá ye 27 vegaes superior a la lluminosidá solar y tien un radiu cuasi 3 vegaes más grande qu'el del Sol, confirmando'l so estatus de subxigante. Tien una masa aproximao'l doble de la masa solar.[1] Per otra parte, κ2 Bootis ye una variable Delta Scuti; estes variables, caracterizaes por una fluctuación nel so rellumu de décimes de magnitú, pueden ser consideraes una versión menor de les cefeides. Caph (β Cassiopeiae) ye una de les representantes más brilloses del grupu. L'amplitú na variación de rellumu de κ2 Bootis ye de 0,05 magnitúes, siendo'l periodu principal de 1,555 hores.[4]

ReferenciesEditar

Coordenaes:   14h 13m 27.824s, 51° 47 16.622