Abrir el menú principal

Álvaro Cunqueiro

escritor español

ObresEditar

En galleguEditar

Prosa
 • Merlín e familia (1955)
 • As crónicas do sochantre (1956)
 • Escola de Menciñeiros (1960)
 • Si o vello Sinbad volvese ás illas… (1961)
 • Xente de aquí e de acolá (1971)
 • Os outros feirantes (1979)

En castellánEditar

 • Las mocedades de Ulises (1960)
 • Flores del año mil y pico de ave (1968)
 • Un hombre que se parecía a Orestes (1969)
 • Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca (1972)
 • El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes (1974).
 • Tertulia de boticas prodigiosas y Escuela de curanderos (1976)


 
Día das Letras Galegas
Rosalía de Castro (1963) • Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1964) • Eduardo Pondal (1965) • Francisco Añón Paz (1966) • Manuel Curros Enríquez (1967) • Florentino López Cuevillas (1968) • Antonio Noriega Varela (1969) • Marcial Valladares Núñez (1970) • Gonzalo López Abente (1971) • Valentín Lamas Carvajal (1972) • Manuel Lago González (1973) • Xoán V. Viqueira Cortón (1974) • Xoán Manuel Pintos Villar (1975) • Ramón Cabanillas (1976) • Antón Villar Ponte (1977) • Antonio López Ferreiro (1978) • Manuel Antonio Pérez (1979) • Alfonso X of Castile (1980) • Vicente Risco (1981) • Luís Amado Carballo (1982) • Manuel Leiras Pulpeiro (1983) • Armando Cotarelo Valledor (1984) • Antón Losada Diéguez (1985) • Aquilino Iglesia Alvariño (1986) • Francisca Herrera Garrido (1987) • Ramón Otero Pedrayo (1988) • Celso Emilio Ferreiro (1989) • Luís Pimentel (1990) • Álvaro Cunqueiro (1991) • Fermín Bouza-Brey (1992) • Eduardo Blanco Amor (1993) • Luís Seoane (1994) • Rafael Dieste (1995) • Xesús Ferro Couselo (1996) • Ánxel Fole (1997) • Martín Codax / Xohán de Cangas / Mendinho (1998) • Roberto Blanco Torres (1999) • Manuel Murguía (2000) • Eladio Rodríguez (2001) • Frei Martín Sarmiento (2002) • Antón Avilés de Taramancos (2003) • Xaquín Lorenzo (2004) • Lorenzo Varela (2005) • Manuel Lugrís Freire (2006) • María Mariño (2007) • Xosé María Álvarez Blázquez (2008) • Ramón Piñeiro (2009) • Uxío Novoneyra (2010) • Lois Pereiro (2011) • Valentín Paz-Andrade (2012) • Roberto Vidal Bolaño (2013) • Xosé María Díaz Castro (2014) • Xosé Filgueira Valverde (2015) • Manuel María (2016) • Carlos Casares (2017) • Maria Victoria Moreno (2018) • Antón Fraguas (2019) • Ricardo Carballo Calero (2020)