Llingües nilótiques meridionales

Les llingües nilótiques meridionales son un grupu de llingües nilótiques, falaes por dellos pueblos nilóticos ente los que tán los kalenjin, los tatoga.

Llingües nilótiques meridionales
Distribución xeográfica África oriental
Países Bandera de Kenia Kenia
Bandera d'Uganda Uganda
Bandera de Tanzania Tanzania
Filiación xenética

Nilo-saḥarianu
  Sudánicu oriental
    Kir-Abbaia
      Nilóticu

        Nilóticu mer.
Códigu Glottolog sout2830
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Clasificación editar

Les llingües nilótiques occidentales estrémense convencionalmente en dos grupos:

  • Kalenjinː
    • Grupu elgonː kupsabiny (sebei), sabaot
    • Grupu nandi-markwetaː aramanik, endo (maraket), kalenjin-nandi, kisankasa, mediak, mosiro, tugen.
    • Otresː okiek, pökoot (pakot, suk), terik

Grupu nandi-markwetaː

  • Tatoga: Datooga, Omotik.

Antes de la clasificación de Joseph Greenberg de les llingües africanes estes llingües clasificábense dientro de la familia nilo-camítica, güei considerada obsoleta como clasificación. Ello ye que esisten interesantes diferencies ente estes llingües y les que orixinalmente denomináronse "nilótiques" (agora nilóticu occidental. Polo que respecta a les formes pronominales la diferencia ente la caña occidental y les otres cañes meridional y oriental (consideraes primeramente nilo-camítiques): les cañes meridional y oriental tienen formes especiales na inflexón de persona que nun apaecen na caña occidental. Otru puntu en que difieren ye l'orde básicu (VSO predominante nel grupu oriental y meridional; y SVO nel grupu occidental).

Comparanza léxica editar

Los numberales en distintes llingües nilótiques meridionales son:[1]

GLOSA Elgon Nandi-Markweta Pökoot Tatoga PROTO-
NILÓTICU Mer.
Sebei Sabaot Endo Kalenjin
(nandi)
Datooga
'1' akɛ́ːŋkɛ aɡɛ́ːŋgɛ ɒ́kɔ́ːŋɔ akɛ̀ːŋkɛ àkɔ́ɔ́ŋkɔ̀ ʔàɡi *a-kɛːŋ-
'2' ɑréːɲ ɑyéːŋ ərèːɲ áɛ̂ːŋ òdë̀ë̀ŋ íyèeɲa *a-reːŋ
'3' sómok sómok sómók sómòk sä́mä́k sàmàgu *sɔmɔk
'4' aŋwán aŋwán ɒ́ŋwɒ̀n áŋwàn àŋwân ʔàŋwàn *a-ŋwan
'5' múːt múːt mùːt mûːt múut mùuti *muut-
'6' 5 ɑk 1 lɔ́ 5 ŋɡɔ́ 1 làh *lɑh
'7' 5 ɑk 2 tɪ́sap tɪ́sɔ́p tísap 5 ŋgɔ́ 2 isbwà *tisɑp
'8' 5 ɑk 3 sɪsɪ́ːt sisíːt sisíːt 5 ŋgɔ́ 3 sìss *sisiːt
'9' 5 ɑk 4 sɑ́kɑːl sɔkɔ̀ːl sókôːl 5 ŋgɔ́ 4 ʃàgèeʃʃ *sɑkɑːl
'10' támán támán tɒmɒn táman támàn dàmáná *taman

Referencies editar

Bibliografía editar