Península

territoriu arrodiáu d'agua menos per una parte estrecha que lu aúne a una masa de tierra mayor
Península de Florida, EE.XX.

Una península ye una estensión de tierra arodiada d'agua per toes partes esceutu per una, que recibe'l nome d'istmu. En delles rexones, el pocu altor del istmu xuníu a una variación grande nel altor del agua nes marees fai que delles penínsules se conviertan n'islles demientres el periodu de marea alta.

Delles penínsules notables son:

N'América:

N'Asia:

N'Europa: