Bot icon2.svg
Hola, el mio nome ye Bot, Tradu Bot.