Llingües mandé sudorientales

Les llingües mandé sudorientales o mano-dan-nwa son una división propuesta dientro de les llingües mandé falaes en Costa de Marfil, Liberia y Guinea.

Distribución xeográfica África subsahariana occidental
Países Flag of Côte d'Ivoire.svg Costa de Marfil
Flag of Liberia.svg Liberia
Flag of Guinea.svg Guinea
Falantes ~1,7 millones (2005)
Filiación xenética

Nigero-congoleña
  Mandé
    Mandé oriental

      M. sudoriental
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Clasificación internaEditar

Ente los grupos filoxenéticos que formen parte de les llingües mandé sudorientales tán:

  • Grupu esquito-dan
    • Subgrupu esquito: Esquito **

Subgrupu dan-tura: Dan, Tura

    • Subgrupu guro-yaouré: Guro, Yaouré
  • Llingües mwan-beng
    • Subgrupu mwan-wan: Mwan, Wan
    • Subgrupu gbang-beng: Beng, Gagu

Comparanza léxicaEditar

Los numberales en distintes llingües mandé sudorientales son:[1]

GLOSA Mano-Dan-Guro Mwan-Beng PROTO-
MANDE SE.
Mano Dan Tura
(Toura)
Guro Yaouré Mwan Wan Beng Gagu
'1' dóː tʊ̀ do do do *do
'2' pèːlɛ plɛ̀ pɨ̀ːlɛ̄ fíé flí plɛ pilɔŋ plaŋ fɪ́n *pelɛ
'3' yàːka yâːgā yàkā yaá yáːga yaga ʔã́ ŋaŋ yía *yá-ka
'4' yìːsɛ yîːsīë̄ yɨ̀sɛ̄ zĩ̀ɛ̃́ sĩɟɛ̃ yiziɛ sijá siéŋ zié *-siɛ
'5' sɔ́ːli sɔ́ːɗú sólú sólú sóːlu sóː sɔ̀lú sɔ́ŋ súu *soli
'6' sáláːdo
( 5 + 1 )
slâdō
( 5 + 1 )
sáàdō
( 5 + 1 )
sʊɛdʊ
( 5 + 1 )
ʃɛ́dʊ
( 5 + 1 )
srɔádo
( 5 + 1 )
wáŋ́ sɔ́do
( 5 + 1 )
sɛ́dò
( 5 + 1 )
*sola-do
'7' sálápèːlɛ
( 5 + 2 )
slâplɛ̂
( 5 + 2 )
sápɨ̀ːlɛ̄
( 5 + 2 )
sʊlàyíé
( 5 + 2 )
sɔ́ravli
( 5 + 2 )
srɔáplɛ
( 5 + 2 )
séaʔã́
( 5 + 2 )
sɔ́pla
( 5 + 2 )
sɛ́fɪ́n
( 5 + 2 )
*sola-pelɛ
'8' sálàka
( 5 + 3 )
slǽæ̂ɡ̄
( 5 + 3 )
sáàkā
( 5 + 3 )
sʊláː
( 5 + 3 )
sɔ́ra
( 5 + 3 )
srɔ́a
( 5 + 3 )
séjãŋ́
( 5 + 3 )
sɔ́wa
( 5 + 3 )
sɛà
( 5 + 3 )
*sola-ka
'9' sɛ́lɛ̀ìsɛ
( 5 + 4 )
séîsīë̄
( 5 + 4 )
sɔ́ɨ̀sɛ̄
( 5 + 4 )
sʊlàzĩ̀ɛ̃́
( 5 + 4 )
sɔ́rasiɛ̃
( 5 + 4 )
srɔáyiziɛ
( 5 + 4 )
sɔlásijá
( 5 + 4 )
sisi
( 5 + 4 )
tízie
( 5 + 4 )
*soli-zia
'10' vũ̀ ɡɔ́ɔ̂dō buː vu vu sɔ́jɔlú ebu *bù

ReferenciesEditar